Výsledek hledání pro výraz
E-mail info@espressoservis.cz  Telefon +420 723 375 670
Vyberte si kategorii
  Menu Zavřít

  Reklamační řád

  Reklamační řád

  Místem pro uplatnění reklamace je EspressoServis s.r.o, Zvěrotice 58, 392 01 Soběslav.

  Jakost při převzetí

  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

  a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  Práva z vadného plnění

  Nemá-li zboží při převzetí jakost, jak je uvedeno výše, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

  Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

  Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

  Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob. Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající.

  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

  Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

  Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

  Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

  (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

  Oznámení o odstoupení od smlouvy

  Adresát         
  EspressoServis, s.r.o.
  Zvěrotice 58, 392 01 Soběslav
  info@espressoservis.cz

  Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) /o poskytnutí těchto služeb (*)

  Datum objednání (*) /datum obdržení (*)

  Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

  Adresa spotřebitele/spotřebitelů

  Podpis spotřebitele/spotřebitelů 
  (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

  Datum

  (*) Nehodící se škrtněte.

  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★