Výsledek hledání pro výraz
E-mail info@espressoservis.cz  Telefon +420 723 375 670
Vyberte si kategorii
  Menu Zavřít
  visibility Produkt si prohlíží 1 zákazník

  CLEAMEN 141 strojní mytí podlah 5 l

  Výrobce: Cleamen
  Nepěnivý prostředek určený především pro strojní mytí silně znečištěných podlah (i např. od syntetických olejů).
  Kód: VC141050098
  Dostupnost:
  Na objednávku
  Předpokládané doručení: 27.06.2024
  776,00 Kč
  i h
  Použití
  Gastro

  Nepěnivý prostředek určený především pro strojní mytí silně znečištěných podlah (i např. od syntetických olejů).

  Je určen na všechny druhy voděodolných povrchů jako PVC, nelesklé dlažby, žulové a travertinové povrchy, teraco, cihlové, betonové, lité podlahy se stěrkou i s nátěrem.
  Prostředek je určen pro strojní čištění, lze ho používat i na ruční dočišťování a údržbu.


    míra znečištění
    ●● ●●●
  ml/10 litrů 40 70 100
  pH roztoku 12 12.3 12.4
  Cena 1 l pracovního roztoku od 0,448 Kč 0,784 Kč ​1,120 Kč
   
  pH koncentrátu:  >12
   
  Není vhodný na mramorové povrchy, lakované parkety a laminátové podlahy, dřevěné povrchy, gumu, PVC ošetřené vosky a povrchy, které nejsou odolné vůči alkáliím.
  Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.
   
  UFI: MUQ0-F03Y-R00T-SU5N​
   

  Nebezpečné vlastnosti

  H226 - Hořlavá kapalina a páry.
  H290 - Může být korozivní pro kovy.
  H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci

  Pokyny pro bezpečné zacházení

  P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
  P234 - Uchovávejte pouze v původním obalu.
  P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
  P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

  GHS02
  Hořlavé látky
   

  GHS05
  Korozivní a žíravé látky
   

  GHS07
  Látky nebezpečné pro zdraví
  Specifikace produktů
  Použití Gastro
  0.0 0
  Napište vlastní recenzi Zavřít
  • Pouze registrovaní uživatelé mohou psát recenze
  *
  *
  • Špatný
  • Vynikající
  *
  *
  *
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★