Výsledek hledání pro výraz
E-mail info@espressoservis.cz  Telefon +420 723 375 670
Vyberte si kategorii
  Menu Zavřít
  visibility Produkt si prohlíží 1 zákazník

  CLEAMEN 241 konvektomaty, grily 5,5 kg

  Výrobce: Cleamen
  Prostředek k přímému použití na odstraňování připálenin z konvektomatů, grilů, a částí vzduchových filtrů. Výrobek dočasně není možné prodávat široké veřejnosti. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití, při nákupu, prosím, uveďte IČ.
  Kód: VC241055097
  Dostupnost:
  Skladem
  Předpokládané doručení: 19.07.2024
  614,00 Kč
  i h
  Použití
  Gastro

  Prostředek k přímému použití na odstraňování připálenin z konvektomatů, grilů, a částí vzduchových filtrů. Používá se neředěný nebo zředěný v poměru až 1:5.

  Prostředek je speciálně upraven pro aplikaci tlakovým rozprašovačem.
   
  Použití:
  Tlakovým rozprašovačem naneste přípravek na znečištěná místa (nahřátá na 40-50°C v případě, že to zařízení umožňuje) a nechte reagovat podle intenzity znečištění 5 až 15 minut. 
  Při silnějším znečištění použijeme na uvolnění nečistot vhodný pad (nesmí poškrábat povrch), nebo kartáč.
  Po určené době působení povrch dobře několikrát omyjte čistou vodou pomocí houby a vytřete do sucha.
   
  Používejte důsledně ochranné prostředky jako gumové rukavice, brýle a zástěru.
  Zabraňte styku s pokožkou a vdechování aerosolu při aplikaci.
   
   
  dávka míra znečištění
  ●● ●●●
  doba (min.) 5 10 15
   
  pH koncentrátu:  14

  Návod k použití zařízení je nadřazen tomuto návodu.
  Nepoužívat na hliník a materiály neodolné alkáliím.
  Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.
   
  UFI TQJ0-20Q5-D004-3C6S
   

  Nebezpečné vlastnosti

  H290 - Může být korozivní pro kovy.
  H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

  Pokyny pro bezpečné zacházení

  P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
  P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

  GHS05
  Korozivní a žíravé látky
  Specifikace produktů
  Použití Gastro
  0.0 0
  Napište vlastní recenzi Zavřít
  • Pouze registrovaní uživatelé mohou psát recenze
  *
  *
  • Špatný
  • Vynikající
  *
  *
  *
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★