Výsledek hledání pro výraz
E-mail info@espressoservis.cz  Telefon +420 723 375 670
Vyberte si kategorii
  Menu Zavřít
  visibility Produkt si prohlíží 1 zákazník

  CLEAMEN 302/402 neutralizátor pachů, sanitární

  Výrobce: Cleamen
  Neutralizátor pachů a sanitární osvěžovač.
  Kód: VC302005599
  Dostupnost:
  Skladem
  Předpokládané doručení: 18.06.2024
  136,00 Kč
  i h
  Použití
  Domácnost
  Neutralizátor pachů a sanitární osvěžovač. Účinně rozkládá pachy a zanechává svěží vůni. Používá se ve spreji, buď prostým rozprašováním do prostoru, nebo přidáním do vědra při úklidu.
   
  Neutralizátor je možno rozprašovat koncentrovaný, nebo zředěný dle tabulky na stěny, sanitární vybavení, do prostoru a také na textilní čalounění, závěsy a žaluzie. Prostředek se zcela odpaří a po odpaření nezanechává zbytky ani skvrny, pouze v prostoru zanechá příjemnou vůni.
  Při použití v čisticím roztoku zvyšuje parfemační účinek. Lze použít samostatně do vody, nebo spolu s ostatními čisticími prostředky Cleamen a Krystal. 
  Cleamen 302/402 neutralizuje pachy na plochách, v tkaninách, i v prostoru.

   
  úroveň provonění
  1
  2
  3
  pro aplikaci sprejem ml/1L
  200
  400
  koncentrát
  dávkování do vědra ml/10 L
  3
  10
  30
  pH koncentrátu:  6-7

  Nerozprašujte do otevřeného ohně !   Přípravek obsahuje těkavé a hořlavé látky.
  Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.

   

  UFI 7S50-Q0RY-T00A-4W6T

   

  Nebezpečné vlastnosti

  H226 - Hořlavá kapalina a páry.
  H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
  H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě
  H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Pokyny pro bezpečné zacházení

  P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
  P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
  P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

  GHS02
  Hořlavé látky
   

  GHS07
  Látky nebezpečné pro zdraví
  Specifikace produktů
  Použití Domácnost
  0.0 0
  Napište vlastní recenzi Zavřít
  • Pouze registrovaní uživatelé mohou psát recenze
  *
  *
  • Špatný
  • Vynikající
  *
  *
  *
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★