Výsledek hledání pro výraz
E-mail info@espressoservis.cz  Telefon +420 723 375 670
Vyberte si kategorii
  Menu Zavřít
  visibility Produkt si prohlíží 1 zákazník

  CLEAMEN 232 strojní mytí nádobí ACTIVE 6 kg

  Výrobce: Cleamen
  Tekutý, bezfosfátový, vysoce koncentrovaný mycí prostředek, určený pro profesionální myčky bílého i černého nádobí a skla s ručním i automatickým dávkováním. Výrobek dočasně není možné prodávat široké veřejnosti. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití, při nákupu, prosím, uveďte IČ.
  Kód: VC232060098
  Dostupnost:
  Skladem
  Předpokládané doručení: 18.06.2024
  464,00 Kč
  i h
  Použití
  Gastro

  Tekutý, bezfosfátový, vysoce koncentrovaný mycí prostředek, určený pro profesionální myčky bílého i černého nádobí a skla s ručním i automatickým dávkováním.

  Je vhodný pro použití v oblastech s tvrdou vodou a spolehlivě myje i při silném znečištění. Vyšší účinnost prostředku se projeví zejména při odstraňování mastnoty a skvrn od kávy a čaje. Obsahuje aktivní složku DEZICHLOR.
  Cleamen 232 je určen na mytí černého nádobí při dávkování 2 – 4g/litr pracovního roztoku.
  Dodává extrémně vysoký lesk nerezovému nádobí.  
   
  Použití:
  Pro strojní mytí s automatickým dávkováním seřiďte dávkovací čerpadlo dle naměřené tvrdosti vody, dle provozních podmínek a míry znečištění v rozmezí 0,5 - 4 g/litr pracovního roztoku.
  K přesnému seřízení dávkování použijte titrační soupravu (Titrační kufřík Cleamen).
  Při ručním dávkování a běžném znečištění je obvyklá dávka 1,5ml/litr pracovního roztoku.
   
   
    míra znečištění
  ●● ●●●
  dávkování v g/litr 0,5 1,5 3
  pH 10,7 11,4 11,9

   

  pH koncentrátu:  14
   
  Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.
  Není vhodné na nádobí z barevných kovů a hliníku.
  Výrobek se používá vždy v kombinaci s Cleamenem 231 strojní oplach nádobí.

   

  UFI ST40-505M-E00W-V4T3

  Nebezpečné vlastnosti

  H290 - Může být korozivní pro kovy.
  H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Pokyny pro bezpečné zacházení

  P234 - Uchovávejte pouze v původním obalu.
  P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
  P501 - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

  GHS05
  Korozivní a žíravé látky
  Specifikace produktů
  Použití Gastro
  0.0 0
  Napište vlastní recenzi Zavřít
  • Pouze registrovaní uživatelé mohou psát recenze
  *
  *
  • Špatný
  • Vynikající
  *
  *
  *
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★